Ochrana osobních údajů ve společnosti Carebot s.r.o.

Společnost Carebot s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 123423, sídlem: č.ev. 26, 664 34 Rozdrojovice, identifikační číslo: 108 98 263 (dále jen „společnost Carebot s.r.o.“ nebo „Společnost“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Tento dokument má za cíl vás informovat o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu je můžeme předávat a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním práva.

V rámci své činnosti společnost Carebot s.r.o. zpracovává osobní údaje vícero kategorií subjektů údajů, mezi něž patří zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, obchodní partneři a zákazníci. Tento dokument ze své povahy poskytuje základní obecný přehled o zpracování osobních údajů ve společnosti Carebot s.r.o. S dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se také můžete obracet na společnost Carebot s.r.o. prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@carebot.com

A. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Společnost Carebot s.r.o. důsledně dbá na to, aby zpracovávala osobní údaje pouze v rozsahu nutném vzhledem k účelu jejich zpracování, a jakékoli zpracování se snaží minimalizovat. Společnost téměř vždy zpracovává vaše identifikační údaje, přičemž těmito jsou zejména vaše jméno a příjmení a dále kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Další osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu zohledňujícím konkrétní účel zpracování, o čemž jste byli informování v souvislosti se získáním vašich osobních údajů. Pokud chcete informace o rozsahu zpracování jakkoli doplnit, kdykoli se můžete na společnost Carebot s.r.o. obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@carebot.com.

B. Na základě jakých důvodů jsou osobní údaje zpracovávány?

Společnost Carebot s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje jen tehdy, je-li k tomu dán některý z právních důvodů. Ke zpracování může docházet buď:
a) bez vašeho souhlasu nejčastěji na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
b) na základě vašeho souhlasu, pokud byl tento souhlas dán.

B.1. Zpracování na základě plnění smlouvy

V případě, že je mezi vámi a společností Carebot s.r.o. uzavřena smlouva, nebo v souvislosti s procesem jejího uzavření, je nezbytné, aby Společnost zpracovávala vaše osobní údaje tak, aby Společnost mohla plnit svá práva a povinnosti z této smlouvy. Z tohoto důvodu nepotřebuje Společnost k takovému zpracování váš souhlas. Takovou smlouvou může být například pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kupní smlouva, smlouva o poskytování služeb apod.

Úkolem Společnosti je dbát na to, aby na základě tohoto důvodu byly zpracovávány pouze osobní údaje, které jsou vzhledem k uzavřené smlouvě nezbytné, jakož i hlídat to, aby tyto osobní údaje byly vymazávány, jakmile nejsou nadále potřeba.

B.2. Zpracování na základě plnění právních povinností

Zpracování vašich osobních údajů může být Společnosti uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech může být Společnosti stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu uchovávat/zpracovávat, případně zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění povinností Společnosti dle jednotlivých právních předpisů, které upravují její činnost. Vzhledem k této skutečnosti ani k tomuto zpracování není potřeba vašeho souhlasu.

Pro bližší představu. Jste-li například zaměstnancem společnosti Carebot s.r.o. je Společnost povinna určité osobní údaje zpracovávat s ohledem na plnění daňových povinnosti a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

I v tomto případě Společnost dbá na to, aby osobní údaje byly zpracovávány v minimálním rozsahu po minimální možnou dobu.

B.3. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Společnost Carebot s.r.o. může vaše osobní údaje zpracovávat i tehdy, je-li toto zpracování v jejím oprávněném zájmu a toto zpracování je přiměřené vzhledem k vašim základním právům a svobodám, resp. tento oprávněný zájem má přednost před vašimi základními právy a svobodami. Ani v tomto případě nevyžaduje právní úprava ke zpracování osobních údajů váš souhlas.

Příkladem takového zpracování může být například zpracování vašich osobních údajů poté, co Společnost kontaktujete a dané zpracování nelze podřadit pod zpracování na základě plnění smlouvy. Na základě tohoto oprávněného zájmu je Společnost oprávněna zpracovávat také například přiměřené informace o svých zaměstnancích nutné k provádění kontroly jejich činnosti. Za určitých okolností je Společnost oprávněna se na vás obracet i s marketingovými a reklamními sděleními, a to i přes to, že jste k tomu nedali souhlas.

Pokud máte pocit, že k jakémukoli zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti Carebot s.r.o. dochází neoprávněně, máte právo proti tomuto zpracování podat námitku, přičemž je povinností Společnosti prokázat, že tomu tak není. Pokud to Společnost neprokáže, je povinna s takovým zpracováním přestat.

B.4. Zpracování na základě souhlasu

Pokud jste společnosti Carebot s.r.o. poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází ke zpracování i z tohoto důvodu. Veškeré souhlasy, které Společnost získává, jsou zcela dobrovolné a vy nejste povinni jej poskytnout. Jeho neudělení nesmí být a není spojeno s pro vás jakkoli nepříznivými důsledky. Již udělený souhlas navíc můžete kdykoli bez jakýchkoli sankcí kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvolání.

Na základě vašeho souhlasu jsou osobní údaje nejčastěji zpracovávány pro marketingové a reklamní účely, spočívající například v zasílání různých reklamních sdělení.

B.5. Další důvody zpracování

V konkrétních případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i na základě jiných právních důvodu, o čemž byste měli vždy být s předstihem informování. V případě, kdy chcete informace o důvodech zpracování jakkoli doplnit, můžete se na společnost Carebot s.r.o. obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@carebot.com.

C. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou společností Carebot s.r.o. zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle této smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo vaše osobní údaje zpracovávané na základě vašeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

Dochází-li ke zpracování na základě vámi uděleného souhlasu, je doba zpracování uvedena v souhlasu, přičemž vy navíc máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

D. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?

Společnost Carebot s.r.o. získává osobní údaje z převážné většiny přímo od vás. V omezené míře jsou tyto osobní údaje Společnosti předávány jinými subjekty, zejména obchodními partnery Společnosti, kteří vystupují jako samostatní podnikatelé. V některých případech mohou být osobní údaje získávány z veřejně přístupných zdrojů.

E. Komu jsou osobní údaje předávány či zpřístupňovány?

Společnost Carebot s.r.o. je ve vztahu k vašim osobním údajům v postavení správce, což znamená, že právě Společnost vymezuje účely zpracování. V souvislosti s činností Společnosti mohou být vaše osobní údaje předávány či zpřístupňovány dalším subjektům, a to ať už v postavení zpracovatele či správce.

Těmito subjekty jsou například obchodní partneři, jejichž produkty jsou Společnosti nabízeny, přičemž k tomuto předávání dochází v souvislosti s uzavřením konkrétní smlouvy, či společnosti poskytující společnosti Carebot s.r.o. účetní, daňové, právní, IT a jiné poradenství apod.

Společnost Carebot s.r.o. dohlíží na to, aby všichni partneři, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovali vysoký standard jejich ochrany. Společnost nepředává osobní údaje žádnému subjektu, u něhož není tento standard zajištěn.

Společnost nepředává a nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

F. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Carebot s.r.o. určitá níže uvedená práva, které Společnost zaručuje.

F.1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo Společnost zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí dříve předaných dokumentů, neváhejte se v případě nejasností na Společnost s žádostí o další informace obrátit.

F.2. Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Carebot s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

F.3. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
· vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány
· odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
· využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů Společnosti a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
· domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné Společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

F.4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí Společnost omezit, pokud:
· popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
· vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje Společnosti stejně poskytli),
· vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
· vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je Společnost povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

F.5. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od Společnosti všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

F.6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Společnosti. Osobní údaje poté Společnost přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

F.7. Právo odvolat souhlas

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu, máte kdykoli právo tento souhlas odvolat.

F.8. Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@carebot.com.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost Carebot s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni

ocenění